Krasnoyarsk Красноярск Krasnoyarsk Krai RUSSIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
World Mercator 5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0.291666666666667
RTZ6
0.291666666666667
RTZ6
302
89
White